ပညာရေးပြက္ခဒိန်နှင့် ထောက်ပံ့ကြေး

Academic calendar

2023
March

◦3.1: 1 Semester start date/start of class အတန်းများ စတင် ဖွင့်ခြင်း

◦3.2: entrance ceremony ကျောင်းဖွင့်ပွဲများ ကျင်းပခြင်း

◦3.2~ 3.8: Correction of course registration for new students and course registration for current student ကျောင်းသားသစ်များ အတန်းလျောက်ထားမှု ပြန်လည် ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ကျောင်းသားဟောင်းများ အတန်းများ စတင်လျောက်ခြင်း

◦3.10: school anniversary ကျောင်းနှစ်ပတ်လည်

◦3.22: Deadline to apply for reinstatementကျောင်းပြန်လည် ဝင်‌ရောက်မှု လျောက်ထားခြင်း နောက်ဆုံးနေ့နေ့

◦3.27: 1/4 class days တစ်လပြည့် စာသင်ကြားမှု

April

◦4.12~4.18: Interim exam period (Week 7) ၇ ပတ်မြောက် လဝက် စာမေးပွဲ ကျင်းပခြင်း

◦4.5~4.25: Intermediate Lecture Survey Evaluation စာသင်ကြားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်တမ်းကောက်ခြင်း

◦4.22: 2/4 class days နှစ်လပြည့် စာသင်ကြားမှု

May

◦5.1 Labor Day အလုပ်သမားများနေ့

◦5.5: Children’s Day ကလေးများနေ့

◦5.11 Athletic Competitionကျောင်းအားကစား ပြိုင်ပွဲ

◦5.18:  3/4 class days သုံးလပြည့် စာသင်ကြားမှု

◦5.18:  Standard date for semester recognition စာသင်နှစ်ဝက် တက်ရောက်မှု အသိအမှတ် ပြုခြင်း

◦5.25~29: Summer Semester Course Registration နွေရာသီ semesterအတွက် အတန်းများ လျောက်ခြင်း

◦5.15~6.2: Major Satisfaction Survey မေဂျာနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ကျေနပ်မှု ရှိ၊ မရှိ စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

June

◦6.2~6.26: Final Lecture Survey Evaluation နောက်ဆုံး စာသင်ကြားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

◦6.6: Memorial Day အာဇာနည်နေ့နည်နေ့

◦6.7~13:final exam period နောက်ဆုံးစာမေးပွဲ ကာလ

◦6.13: 4/4 class days လေးလပြည့် စာသင်ကြားမှု

◦6.14: summer break begins ‌နွေရာသီ ပိတ်ရက် စတင်ခြင်း

◦6.14~22: grade entry အမှတ်များ သွင်းခြင်း

◦6.23~25: Grade reading and correction အမှတ်များ ကြေညာခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း

◦6.14~7.4: Summer Semester (15 days) နွေရာသီ ပိတ်ရက် (၁၅ ရက်)

◦6.30: 11st Semester Grade Confirmation ကျောင်းနှစ်ဝက် အမှတ်စာရင်း အတည်ပြုခြင်း

July ◦7.28~8.15: Enter courses offered in the 2nd semester ဒုတိယနှစ်ဝက်အတွက် အတန်းများ ထုတ်ပြန်ခြင်း
August

◦8.15: Liberation Day လွတ်လပ်ရေးနေ့

◦8.16~24: Enter the 2nd Semester Syllabus ဒုတိယ နှစ်ဝက်အတွက် အတန်း အချိန် စာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း

◦8.16: Commencement Ceremony for Fall Semester of 2022 ကျောင်းပွဲများ ကျင်းပခြင်း

◦8.24~28:  2nd Semester Course Registration ဒုတိယ နှစ်ဝက်အတွက် အတန်း ချိန်များ လျောက်ထားခြင်း

◦8.25~27: Paying tution fee for Semester 2 ဒုတိယ နှစ်ဝက်အတွက် ကျောင်းလခ သွင်းခြင်း

September

◦9.1 Semester 2 start date/start ဒုတိယ နှစ်ဝက် စတင်ခြင်း

◦9.1~9.6: Current students 2nd semester course registration correction period (1st)

ကျောင်းသားဟောင်းများ အတန်းလျောက်ခြင်း ( ပထမအကြိမ်)

◦9.4~9.5 : Decided to cancel courses offered in the 2nd semester လျောက်ထားသည့် အတန်းများ cancel ပြန်လုပ်ခြင်း ကာလ

◦9.8~9: Correction of course registration (final) အတန်း လျောက်ထားမှုများ ပြန်လည် ပြင်ဆင်ခြင်း

◦9.13~17: 2024 year-round application acceptance ၂၀၂၄ ခုနှစ် လျောက်လွှာများ လက်ခံခြင်း

◦9.26: Deadline to apply for reinstatement  ကျောင်းပြန်လည် တက်ရောက်မှု လျောက်ထားခြင်း နောက်ဆုံးရက်

◦9.28~10.1:Chuseok holiday ကောက်သစ်စားပွဲတော် ပိတ်ရက်ပိတ်

◦9.27:1/4 class days တစ်လပြည့် စာသင်ကြားမှု

October

◦10.3: National Foundation Day နိုင်ငံတော် တည်ထောင်ရေးနေ့

◦10.9: Hangul Day ကိုရီးယားစာနေ့

◦10.13~19: Interim exam period (Week 7) ပထမ လဝက် စာမေးပွဲ( ၇ပတ်မြောက်)

◦10.5~10.25: Intermediate Lecture Survey Evaluationစာသင်ကြားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်တမ်းကောက်ခြင်း

◦10.23: 2/4 class days နှစ်လပြည့် စာသင်ကြားမှု

◦10.25~26: festival ပွဲတော် 

November

◦11.18: College scholastic ability test day တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ ‌ဖြေဆိုရက်

◦11.18~21: Winter Semester Course Registration ဆောင်းရာသီ semesterအတွက် အတန်းများ လျှောက်က်ခြင်း

◦11.17: 3/4 class days သုံးလပြည့် စာသင်ကြားမှု

◦11.17~12.1: 2nd Semester Major Satisfaction Survey မေဂျာနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ကျေနပ်မှု ရှိ၊ မရှိ စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

◦11.17: Standard date for semester recognition  စာသင်နှစ်ဝက် တက်ရောက်မှု အသိအမှတ် ပြုခြင်း

December

◦12. 4~12.26: Final Lecture Survey Evaluationနောက်ဆုံး စာသင်ကြားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

◦12. 8~14:final exam period နောက်ဆုံးစာမေးပွဲ ကာလ

◦12.10~17: grade entry အမှတ်များ သွင်းခြင်း

◦12.14: 4/4 class days လေးလပြည့် စာသင်ကြားမှု

◦12.15: winter vacation ဆောင်းရာသီပိတ်ရက်

◦12.19~12.21: Grade reading and correctionအမှတ်များ ကြေညာခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း

◦12.15~2024.1.8: Winter Semester (15th) ဆောင်းရာသီ semester( ၁၅ ရက်)

◦12.25: Christmas ခရစ္စမတ်နေ့

◦12.26: Grade Confirmation အမှတ်စာရင်း အတည်ပြုခြင်း

◦12.28~2024.1.2 regular admission application for freshmen ၂၀၂၄ ခုနှစ် ကျောင်းသားသစ် လျှောက်လွှာများ လက်ခ့ခြင်း

2024

Jan

◦1.1: theocracy နှစ်သစ်

◦1.19~23: Input the courses offered in the first semester ပထမနှစ်ဝက် အတွက် အတန်းများ တင်သွင်းခြင်း

◦1.28~2.15: Input the 1st Semester Syllabus အတန်း အချိန်ဇယား ထုတ်ပြန်ခြင်း

      

Feb

◦2.9~12: New years holiday ကိုရီးယားနှစ်သစ်ပိတ်ရက်

◦2.7~9: Registration period for freshmen in 2024 ၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်အတွက် ကျောင်းသားသစ်များ ကျောင်းလျှောက်ထားခြင်း ကာလလ

◦2.15: Graduation Ceremony for Spring 2023 ၂၀၂၃ နွေဦး ပညာသင်နှစ် အတွက် ဘွဲ့ နှင်းသဘင် အခမ်းအနား

◦2.25~2.28: student registration ကျောင်းသားဟောင်းများ ကျောင်းလျှောက်ခြင်း

◦2.23~2.28: Course registration for enrolled students in 2024 ၂၀၂၄ ခုနှစ်အတွက် ကျောင်းသားဟောင်းများ အတန်း လျှောက်ထာခြင်း

◦2024.3.4:  2024 Spring Semester Begins ၂၀၂၄ ခုနှစ် နွေဦး semester စတင်ခြင်း

◦2024.3.4.-3.8 Correction of course registration period for new students and course registration for current students (1st) ကျောင်းသားသစ်များ အတန်းလျှောက်ခြင်းနှင့် ကျောင်းသားဟောင်းများ အတန်းလျှောက်ထားမှု ပြန်လည် ပြင်ဆင်ခြင်း

 March        

3:1 Start Date of First Semester

3:2 Semester begins စာသင်နှစ် စတင်ခြင်း

3:2 Course Selection and Students ကျောင်းသားများနှင့် အတန်း ရွေးချယ်ခြင်း

◦3: 4 Admission Ceremony ဝင်ခွင့် အခမ်းအနား

◦3.10 Opening anniversary  ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား

◦3:23 Deadline for application for restoration ကျောင်း ပြန်လည်လျှောက်ထားမှု လျှောက်ထားခြင်း နောက်ဆုံးနေ့

3:28:1/4 of the class days တစ်လပြည့် စာသင်ကြားမှု

April

4.6 4.26: Mid-term investigation and evaluation of lectures လဝက်စာမေးပွဲ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အတန်းများ တွက်ချက်ခြင်း

4.13-4.19 Mid-term examination  period (week 7) ၇ ပတ်မြောက် လဝက်စာမေးပွဲ ကျင်းပခြင်း

4.23:2/4 class day နှစ်လပြည့် စာသင်ကြားမှု

May 5.1: Labor Day အလုပ်သမားများနေ့ 

◦5.1: Student Sports Competition (Pine and Cypress Sports Festival)ကျောင်း အားကစားပြိုင်ပွဲ 

◦5.5: Children’s Day ကလေးများနေ့ 

◦5.15 – 6.2: Satisfaction survey စိတ်ကျေနပ်မှု ရှိ မရှိ စစ်တမ်းကောက်ခံခြင်း 

◦5.19:3 /4 of the class days သုံးလပြည့် စာသင်ကြားမှု 

◦5.19: Date of term approval စာသင်ကာလ အတည်ပြုသည့် နေ့ 

5.25-5.29 Summer semester course registration (နွေရာသီ semester အတွက် အတန်းများ ‌လျှောက်ထားခြင်း) 

June ◦6.3-6.27: Survey  and evaluation of the final lecture နောက်ဆုံးစာသင်ကြားမှုနှင့် ပက်သက်၍ စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း 

◦6.6: Memorial Day အာဇာနည်နေ့ 

◦6.8-6.14: Date of the final exam နောက်ဆုံးစာမေးပွဲနေ့

◦6.14:4/4 class day  လေးလပြည့် စာသင်ကြားမှု

◦6.15 : Start date of summer vacation နွေရာသီပိတ်ရက် စတင်ခြင်း

◦6.15-6.23 : Enter the results အမှတ်များ သွင်းခြင်း 

◦6.24-6.26 Level viewing and correction အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း

6.15-7.5: Summer Semester (15 days) နွေရာသီ ပိတ်ရက် (၁၅ ရက်)
September ◦9.1: Start date of the second semester ဒုတိယနှစ်ဝက် စတင်ခြင်း

◦9.2: Semester begins 

◦9.2-9.7 : Revise period ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း ကာလ 

◦9.5-9.6 :Decided to close the courses offered in the second semester  လျှောက်ထားသည့် အတန်းများ ပိတ်သိမ်းသည့် ကာလ 

◦9.9-9.10 :Course Registration Amendment (Final)  အတန်းများလျှောက်ထားမှုများ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း 

◦9.9-13 : Accept applications for the 2025 academic year ၂၀၂၅ခုနှစ်အတွက် လျှောက်လွှာများ လက်ခံခြင်း 

◦9.26: Deadline for application for resumption of admission ကျောင်းပြန်လည် တက်ရောက်မှု လျှောက်ထားခြင်း နောက်ဆုံးရက် 

◦9.16-9.18 : The Mid-Autumn Festival holiday ဆောင်းဦးလယ် ပွဲတော်ပိတ်ရက် 

9.28: 1/ 4 of the class days တစ်လပြည့် စာသင်ကြားမှု 
October
◦10.3: Founding anniversary နိုင်ငံတော် တည်ထောင်ရေးနေ့

◦10.9: Korean Moon Day

◦10.14-10.20 : Mid-term examination period (Week 7) ပထမ လဝက်စာမေးပွဲ (၇ပတ်မြောက်)

◦10.6- 10.26 : Survey and evaluation of mid-term lectures လဝက်စာသင်ကြားမှုနှင့် ပက်သက်၍ စစ်တမ်းကောက်ခြင်း 

◦10.23: Student Festival (Pine and Pine Festival) ကျောင်းပွဲတော် 

10.24: 2/ 4 class day နှစ်လပြည့် စာသင်ကြားမှု
November ◦11.14: Date of college examination တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရက်

◦11.19-11.22 : Course selection in winter semester ဆောင်းရာသီ semester အတွက် အတန်းများလျှောက်ခြင်း

◦11.18:3/ 4 of the class day သုံးလပြည့် စာသင်ကြားမှု 

◦11.18-12.2 : Professional satisfaction survey in the second semester စိတ်ကျေနပ်မှု ရှိ မရှိ စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း

11.18: Date of term approval စာသင်နှစ်ဝက် တက်ရောက်မှု အသိမှတ်ပြုခြင်း
December  ◦12.5- 12.27 : Survey and evaluation of the final lecture နောက်ဆုံးစာသင်ကြားမှုနှင့် ပက်သက်၍ စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း 

◦12.9-12.14: Date of the final exam နောက်ဆုံးစာမေးပွဲကာလ 

◦12.10-12.17 : Enter the score အမှတ်များသွင်းခြင်း

◦12.14: 4/ 4 class day လေးလပြည့် စာသင်ကြားမှု

◦12.15 : Winter vacation ဆောင်းရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက် 

◦12.19-12.21: Level view and correction  အဆင့်များ  သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း

◦12.16-2025.1.7: Winter semester (15 days) ဆောင်းရာသီ စာသင်ရက် (၁၅ ရက်)

◦12.25 : Christmas Day ခရစ္စမတ်နေ့ 

◦12.26: Confirmation of the results စာမေးပွဲရလာဒ်များ အတည်ပြုခြင်း

◦12.31-2025.1.3: Accept the normal admission applications for freshman in the 2025 academic year (၂၀၂၅ ခုနှစ် ကျောင်းသားသစ် လျှောက်လွှာများ လက်ခံခြင်း) 

ကျောင်းထောက်ပံ့ကြေး

Division

Types of student

Scholarship conditions

Scholarship details

TOPIK scholarship

new student

TOPIK4

ကျောင်းဝင်ကြေး ကင်းလွတ်ခွင့်

TOPIK5

ကျောင်းဝင်ကြေး ကင်းလွတ်ခွင့်+ ကျောင်း လခ ဝမ် ၁၀ သိန်း ကင်းလွတ်ခွင့်

TOPIK6

ကျောင်းဝင်ကြေး ကင်းလွတ်ခွင့်+ ကျောင်း လခ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ကင်းလွတ်ခွင့်

old student

TOPIK 5, 6

Semesterတိုင်း အစမှာ ပညာသင်ဆု ဝမ် ၅ သိန်း လျောက်ထားခွင့်ရှိ

(တစ်ကြိမ်တွင် ရရှိထားသော level ဖြင့် တစ်ကြိမ်သာ လျောက်ထားခွင့်ရှိ)

others

 

အမှတ်အလိုက် ထောက်ပံ့ကြေး

ဌာန/ မေဂျာ အလိုက် ဆုံးဖြတ်

အရည်အချင်း အလိုက် ပညာသင်ဆု

ဌာနမှုးရဲ့ သတ်မှတ်ချက်အရ အမှတ်အများဆုံးရ ကျောင်းသား ဦးစားပေး 


FORM

Are you ready to take the next step toward your future career?